Kildepladser

Anlægsarbejder på Kildepladser:

KIL 101 Anlægsarbejder på kildepladser
Denne kravspecifikation angiver de generelle krav ved udførelse af anlægsprojekter på HOFORs kildepladser – borearbejde er undtaget fra denne, idet der henvises særskilt til HOFORs kravspecifikation for borearbejder på kildepladser (KIL 102). Kravspecifikationen skal anvendes af HOFOR samt eventuelle rådgivere i forbindelse med planlægning, projektering og udbud af nye projekter omfattende kildepladser samt ved renovering af kildepladser. Kravspecifikationen bruges sammen med udbudsmaterialet og anvendes som udførelsesvejledning for den udførende entreprenør.

KIL 101 B1 Tæthedsprøvning i henhold til SFS 3115
Dette er bilag til ovenstående kravspecifikation KIL101 Anlægsarbejder på kildepladser

KIL 101 B2 Tegningsliste og tegninger
Dette dokument indeholder tegningsliste og tegninger omkring anlægsarbejde på kildepladser

 

KIL 102 Borearbejder til kildepladser
Denne kravspecifikation angiver de generelle krav til etablering og sløjfning af boringer på HOFORs kildepladser og indvindingsområder, herunder indvindings-, pejle-og moniteringsboringer.